Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) με τρία (3) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Τεχνική υποστήριξη Δήμου Δυτικής Μάνης στην εκπόνηση μελετών και στην ωρίμανση έργων 2023»