Πρόσκλησεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) με τέσσερα (4) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης»