Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Π.Σ. «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»