Παράδοση μελετών από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. A. Ο.Τ.Α