Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: <<Αναθεώρηση της υπ' αριθμ. 246/2011 Ο.Α. του έργου “Κατασκευή Ανοικτού θεάτρου Μάνης">>