Υ.Α. 13214/30.11.2017 (για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα)